Fohlen 2013

Alpakas vom Toggenburg / Sabina Haese 9655 Stein SG / (0041) 071 433 18 09 / haese@email.ch

OLGA v. Toggenburg

♀ 15. Oktober 2013 M :Orli V : Narvik beige