Fohlen 2012

Alpakas vom Toggenburg / Sabina Haese 9655 Stein SG / (0041) 071 433 18 09 / haese@email.ch

Kassia v. Toggenburg

♀ 15. September M: Kamelia V: Bravo sandbraun